Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Dit document bepaalt de voorwaarden waaronder BHS.MEDIA, hierna de uitgever of BHS genoemd, zijn website en de diensten die op de website worden aangeboden, beschikbaar stelt aan zijn gebruikers. Elk gebruik van de website, geconcretiseerd door een verbinding met de URL ervan, impliceert de erkenning en acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Bestellingen

De website Brochures Online is voorbehouden aan professionals op het gebied van toerisme, vrije tijd en/of cultuur die in België actief zijn. De website biedt gebruikers de mogelijkheid om brochures en folders te bestellen die door BHS zijn geselecteerd en op de website worden vermeld, zodat zij deze documentatie aan hun klanten beschikbaar kunnen stellen. Gebruikers bestellen minimaal 4 referenties uit de lijst die op de website Brochures Online wordt weergegeven. De bestelde hoeveelheden worden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden nageleefd en dienen minimaal 50 exemplaren en maximaal 250 exemplaren per brochure te bedragen.

De bestelling wordt gemiddeld binnen 10 werkdagen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de documenten) per post of per koerierdienst bezorgd. BHS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging. De uitgever behoudt zich het recht voor om het gebruik van de diensten aangeboden door Brochures Online te weigeren aan personen of instellingen die zich niet aan deze voorwaarden houden.

Intellectuele eigendom

Er mag geen enkele reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze website worden gemaakt zonder toestemming van de uitgever. Alle teksten en logo’s vallen onder het auteursrecht ten gunste van BHS.

Hyperlinks

De website www.brochuresonline.com kan hyperlinks naar andere websites op het internet bevatten. De links naar deze andere bronnen zorgen ervoor dat u de website www.brochuresonline.com verlaat. Het is toegestaan om een link naar de homepagina van deze website te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Er is geen toestemming of verzoek om voorafgaande informatie vereist door de uitgever voor een website die een link naar de website van de uitgever wenst te leggen. Deze website moet echter in een nieuw browservenster worden weergegeven. De uitgever behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te verzoeken die volgens hem niet in overeenstemming is met het doel of de geest van de website www.brochuresonline.com.

Aansprakelijkheid van de uitgever

De informatie en/of documenten die in deze website zijn opgenomen of via deze website kunnen worden geraadpleegd zijn afkomstig van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Het is echter mogelijk dat deze informatie en/of deze documenten technische onvolkomenheden en typografische fouten bevatten.

De uitgever behoudt zich het recht voor deze fouten te corrigeren zodra ze onder zijn aandacht worden gebracht. De informatie en/of de documenten die op deze site kunnen worden geraadpleegd, kunnen op elk moment worden gewijzigd en het is mogelijk dat ze reeds zijn bijgewerkt. In het bijzonder kunnen ze zijn bijgewerkt tussen het tijdstip waarop ze worden gedownload en het tijdstip waarop ze door de gebruiker worden gelezen.

Het gebruik van de informatie en/of de documenten die op deze website beschikbaar worden gesteld, valt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die alle eventuele gevolgen op zich neemt, zonder dat de uitgever als zodanig aansprakelijk kan worden gesteld en zonder verhaal tegen laatstgenoemde. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van informatie en/of documenten die op deze website beschikbaar worden gesteld.

Toegang tot de website

De uitgever streeft ernaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de site te verlenen, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover de uitgever geen controle heeft en onder voorbehoud van mogelijke storingen of onderhoudswerken die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website en de diensten.

Om die reden kan de uitgever de beschikbaarheid van de website en/of diensten, de betrouwbaarheid van gegevensoverdrachten en de prestaties in termen van responstijd of kwaliteit niet garanderen. Voor de gebruiker is geen technische assistentie via elektronische of telefonische weg voorzien.

De aansprakelijkheid van de uitgever kan niet worden aangewend in geval van ontoegankelijkheid van deze website en/of het gebruik van de diensten.

Bovendien kan de uitgever verplicht zijn om de website of een deel van de diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, zonder dat dit het recht op compensatie opent. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de uitgever niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en de eventuele gevolgen ervan voor de gebruiker of een derde partij.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan eventuele ontwikkelingen van de website en/of de exploitatie ervan.

Regels voor internetgebruik

De gebruiker verklaart de kenmerken en de beperkingen van het internet te accepteren en erkent in het bijzonder dat de uitgever geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de diensten die via internet toegankelijk zijn en geen enkele controle uitoefent op de aard en de kenmerken van de gegevens die via de centrale server worden gecommuniceerd.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op internet circuleren niet in het bijzonder tegen mogelijk oneigenlijk gebruik worden beschermd. De aanwezigheid van het logo van BHS Promotion betekent slechts een vermoeden van geldigheid. Het doorgeven van informatie die door de gebruiker als gevoelig of vertrouwelijk wordt geacht, gebeurt op eigen risico.

De gebruiker erkent dat de gegevens die op het internet circuleren, onderhevig kunnen zijn aan regelgeving betreffende het gebruik of kunnen worden beschermd door een eigendomsrecht. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt en verzendt op het internet.

De gebruiker erkent dat de uitgever geen controle heeft over de inhoud van de diensten die op het internet toegankelijk zijn.

Toepasselijk recht

Zowel deze website als de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de uitgever bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van de website kunt u ons schrijven op het volgende adres:

BHS.MEDIA

Voie du Belvédère 6

4100 Seraing

België

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn een gedeeltelijke reproductie van de modelgebruiksvoorwaarden van een website waarvan de auteursrechthebbende DROITISSIMO.COM is, een website met juridische informatie voor het publiek.